2 dec 2016

onderwerp
Uitnodiging inloopbijeenkomst
De komende winter voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit in het recreatieparkje
‘Zandberglanden’ .
Onder andere het dunnen van bospercelen, oevers en sloten opschonen en paden
een nieuwe toplaag geven. Graag informeren we u over de werkzaamheden. U bent van harte welkom
tijdens de inloopbijeenkomst op:
Datum: Woensdag 7 december a.s.
Tijd: tussen 19.00 – 21.00 uur
Locatie: ’t Aole Gemientehuis, Kerkeind 1, Schoonebeek

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn er medewerkers van de gemeente Emmen aanwezig om de
werkzaamheden toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.
Werkzaamheden

1. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren op groenonderhoud, is het gebied rondom de
‘Zandberglanden’ verpauperd. Daarom zijn wij in het najaar al begonnen met het verwijderen
van enkele bomen. De blijvende bomen zijn gesnoeid en rietvegetaties zijn uit de vijver
verwijderd. Deze winter gaan we het volgende doen om de basis op orde te krijgen: De
bospercelen (beplantingen) voor 40 % dunnen.
2. De overhang van takken naar de wandelpaden met wortel verwijderen om te voorkomen dat de
paden weer overgroeid raken.
3. De oevers opschonen, waarbij ruim 60% van de houtachtige vegetatie met wortel uit de oevers
wordt verwijderd.
4. Opschonen van grenssloten, houtachtige vegetatie verwijderen
Gemeente Emmen,
100912-2016
blad 2-2
5. Illegaal gestort vuil in de openbare ruimte verwijderen
6. De half verharde paden worden in de zomerperiode voorzien van een nieuwe toplaag.

Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd is de basis van dit gebied weer op orde. Na deze
werkzaamheden vindt het onderhoud van de bospercelen (snoeien, dunnen) eens in de vijf jaar plaats
om het gebied aantrekkelijk te houden.

Watvindtu?
Voor het onderhoud van ruig gras zijn verschillende opties. Het ruige gras werd de afgelopenjaren 1
keer per jaar gemaaid en geruimd. Omdat dit te weinig is om het onderhoud goed te doen, heeft het
college besloten dat het ruige gras binnen de bebouwde kom twee keer per jaar wordt gemaaid en
geruimd. Maar de mogelijkheid bestaat ook om het gebied niet te maaien, maar te laten begrazen door
schapen. Wij bespreken graag de verschillende mogelijkheden met u en zijn benieuwd naar uw
voorkeur. De uitkomsten van deze bijeenkomst bespreken we met Dorpsbelangen Schoonebeek.