8 apr 2015

Waterschap Vechtstromen heeft besloten om een aantal plannen in de gemeenten Emmen en Coevorden opnieuw tegen het licht te houden. Het gaat om plannen voor de waterberging bij Ossehaar en Weijerswold en voor het Schoonebeekerdiep, Loodiep, Oosterhesselse Landen en Sleenerstroom. Deze plannen zijn in de jaren 2006-2009 ontwikkeld samen met bewoners en gemeenten om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan, rekening houdend met de gevolgen van klimaatverandering. 

Ook mogelijkheden om kosteneffectiever te werk te gaan. Dit is belangrijk voor het waterschap omdat het stijgingen van de waterschapsbelastingen wil beperken. Dat het waterschap daarbij verantwoordelijk is voor het op orde hebben én houden van het watersysteem staat daarbij voor Vechtstromen buiten kijf.

Vechtstromen is nu bezig om te kijken welke alternatieven er zijn om op een verantwoorde manier wateroverlast te voorkomen en wat daarvan de kosten zijn. Dit kan er toe leiden dat een aantal van de eerder genoemde plannen later, anders of mogelijk niet zullen worden uitgevoerd. De planning is dat in oktober 2015 duidelijkheid ontstaat over de gevolgen van deze herbezinning op de plannen in Emmen en Coevorden. Verdere planontwikkeling is dan ook uitgesteld tot oktober. De periode tot oktober staat in het teken van het verkennen van alternatieven. Dit gebeurt nadrukkelijk in samenspraak met alle destijds betrokken partijen. Wim Stegeman, verantwoordelijk bestuurslid van waterschap Vechtstromen, heeft onlangs in de bestuursvergadering van de Verenging Dorpsbelangen Schoonebeek, een uitgebreide toelichting gegeven op de stand van zaken en de aanpak. Afgesproken is dat er voor de zomer een informatiebijeenkomst voor alle inwoners komt.

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen.

Vechtstromen wil zich herbezinnen op deze plannen omdat er nieuw inzichten zijn over hoe je omgaat met de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast ziet het waterschap