Over ons

Wat doet de vereniging?

Wij zijn een vereniging van en voor bewoners die opkomt voor de algemene belangen van het dorp.
Trefwoord is daarbij leefbaarheid en daarbij komen onderwerpen aan de orde als:

 • Voorzieningen als de school, het dorpshuis, het postkantoor, het zuigelingenbureau, de bibliotheek, het winkelbestand, openbaar vervoer, enz
 • Verkeersveiligheid
 • Woningbouw naar aantal en locatie
 • Sociale veiligheid, bijvoorbeeld openbare verlichting
 • Aanleg en onderhoud groenvoorzieningen
 • Aanleg en onderhoud voet- en fietspaden en wegonderhoud algemeen
 • Gladheidbestrijding

Hoe werkt het?

Het bestuur van de vereniging is gesprekspartner voor de (overheid)instantie die verantwoordelijk is voor het gespreksonderwerp: de provincie, het waterschap, de herinrichtingcommissie en in de meeste gevallen de gemeente. Zowel de genoemde instantie als de vereniging kunnen het initiatief nemen voor een gesprek. Het bestuur verwoordt de mening van de bewoners van het dorp in het algemeen, maar kan dat ook doen voor een (buurt)vereniging of een straat.

Taken en bevoegdheden

Vereniging Dorpsbelangen Schoonebeek is de enige, door de raad van de gemeente Emmen, erkende rechtspersoonlijkheid bezittende vertegenwoordiging van bewoners in Schoonebeek

Wij zijn bevoegd over alle aangelegenheden betreffende Schoonebeek aanbevelingen te doen aan de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de burgemeester. Wij hebben het recht schriftelijk aan B&W inlichtingen te vragen over specifieke dorps-,wijk- of buurtaangelegenheden.

De gemeente is daarnaast verplicht vroegtijdig advies te vragen op het terrein van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, openbare werken en verkeersvoorzieningen.

Financiën

Kantoor en organisatiekosten
Wij krijgen van de gemeente jaarlijks een budget voor, door de vereniging, te maken kantoor en organisatiekosten. De bijdrage bestaat uit een vast bedrag plus een bedrag dat afhankelijk is van het aantal inwoners van Schoonebeek.

Daarnaast hebben wij leden die contributie betalen.

De meeste jaren houden wij geld over. Deze gelden komen ten goede aan Schoonebeker verenigingen en instellingen.

Leefbaarheidsbudget

Wij krijgen elk jaar een bedrag dat wij mogen besteden om de leefbaarheid in Schoonebeek te verbeteren.

Wij mogen zelf beslissen, binnen bepaalde regels, op welke wijze wij het budget besteden.

Projecten leefbaarheidsbudget 2010

 • Opknappen van speeltuin de Maten + parkeerplaats de Maten
 • Verbeteren van ca 200 meter paden in park
 • Maken van 5 picknickplaatsen + prullebakken
 • Opknapbeurt van vijver Gasthuislanden
 • Bijdrage voor renovatie bruggen zwembad De Zandpol
 • Beplanting op martktplein verwijderen en asfalteren
 • Maken van tweede oversteekplaats + uitbreiding 30 zone europaweg
 • Verbeteren van voetpaden naast vijver De Sandberglanden