1. Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van leden van de vereniging Dorpsbelangen Schoonebeek (hierna: “DBS”). DBS respecteert de privacy van haar leden en gaat zorgvuldig om met hun persoonsgegevens. Daarbij houdt zij zich aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken van onze leden primaire persoonsgegevens (naam, adres en emailadres) en bancaire gegevens voor één of meer van de onderstaande doelen:
● versturen van nieuwsbrieven;
● actualiseren van het ledenbestand;
● inning van contributies en overige financiële bijdragen

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens van de leden worden verkregen door verstrekking van persoonsgegevens door de leden zelf.

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de leden serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De bestuurders en/of leden die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de vereniging zelf. 

5. Welke rechten hebben de leden en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben de leden verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:
Recht op inzage;
Recht op verbetering/aanvulling;
Recht op verwijdering;
Recht op het beperken van de verwerking;
Recht op overdraagbaarheid;
Recht op bezwaar tegen verwerking.
Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij het bestuur, te bereiken via leden@dorpsbelangenschoonebeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een procedure beginnen bij de rechtbank.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van leden delen met instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van leden niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

8. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

9. Contact / vragen

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met leden@dorpsbelangenschoonebeek.nl

 

Versie 1 / 17-08-2021

Deze Privacy verklaring downloaden